ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสายงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

วันที่ : 30 Sep 2022 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

มีผลใช้บังคับเมื่อ 15 มกราคม 2565

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) ออกโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (AYCAP) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC) บริษัท เจนเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (GCS) บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (LMP) บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB) บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KLAB) บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (LGIB) บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (LLAB) และ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (TSS) (รวมเรียกว่า “กลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์” หรือ “KSC”)

ก. การใช้บังคับ

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลใดๆ ที่ KSC มีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ KSC ต้องบริหารจัดการในการสรรหาและทำสัญญาว่าจ้าง / การบริหารค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงาน/ การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ / การบริหารสิทธิประโยชน์/แรงงานสัมพันธ์และการสื่อสาร/การพัฒนาองค์กร/ การฝึกอบรมและพัฒนา / การให้ทุนการศึกษา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ/การบริหารแผนการสืบทอดตำแหน่งและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการทำงาน รวมถึง (1) ผู้สมัครงาน (2) ลูกจ้างรวมถึงลูกจ้างระยะสั้น (3) ที่ปรึกษา (4) กรรมการบริษัท (5) Secondee (6) Dual Hatted Employee (7) Junior Associate (8) พนักงานจ้างเหมาแรงงาน (9) ผู้รับจ้างทำของ (10) นักศึกษาฝึกงาน (11) วิทยากรและผู้ประสานงาน และ (12) บุคคลอื่นใดที่ KSC ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง บุคคลค้ำประกัน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) (รวมเรียกว่า “คุณ”)

ข. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

KSC อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบายของ KSC เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับมีการเปลี่ยนแปลง โดย KSC จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ KSC ขอให้คุณอ่านประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ นี้ ว่า KSC ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้อย่างไรบ้าง

ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายว่า บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อบริษัทในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ KSC เก็บรวบรวม

1.1 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ซึ่งระบุตัวบุคคล หรือสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หากสามารถรวมข้อมูลอื่นใดเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อจัดทำข้อมูลประวัติบุคคล KSC จะถือว่าข้อมูลอื่นเช่นว่านั้น และข้อมูลที่ได้นำมารวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล KSC อาจเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ KSC การเข้าทำสัญญาจ้างงาน / ความสัมพันธ์ในการทำงาน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลประเภทใด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
รายละเอียดชื่อและชื่ออักษรย่อ ข้อมูลของคุณที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้กล่าวเรียกหรือกล่าวถึงคุณ เช่น
คำนำหน้า ชื่อตัว / อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง / อักษรย่อจากชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลของหญิงก่อนสมรส นามแฝง หรือชื่อที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือชื่อ
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลของคุณ เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพการสมรส สัญชาติ ประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ รายละเอียดเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา จำนวนบุตร การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ /  หรือเสียงในรูปแบบต่างๆ เช่น บันทึกวีดีทัศน์หรือการถ่ายทอดสด
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ รายละเอียดในการติดต่อของคุณ  เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ของบ้าน
ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บ้าน อีเมลส่วนตัว หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว หรือหมายเลขเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ส่วนตัว โพรไฟล์หรือชื่อผู้ใช้งาน (Handle) ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบริษัทที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ทำงาน อีเมลที่ทำงาน หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ของที่ทำงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของคุณ เช่น วุฒิการศึกษาและการเข้าศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ ผลการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติการจ้างงาน เช่น อาชีพ / ยศ ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขทะเบียนนายจ้าง รหัสงาน หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร สถานภาพใบอนุญาตทำงาน / ชื่อ เลขที่และอายุสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิม/ รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อเรียกร้องประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์ต่างๆ) วันที่เริ่มว่าจ้าง อายุงาน การเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองระหว่างการจ้างงาน การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทำงาน และความเป็นไปได้ การประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ  ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและภาวะผู้นำ พฤติกรรม) รวมทั้งการใช้การประเมินทางเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล) ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและการชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อมูลในการระบุตัวตนที่ทางราชการออกให้ หมายเลขหรือรหัสที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้แก่คุณเพื่อใช้ในการระบุตัวตน เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขสำหรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขสำหรับแผนสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน สถานะและประวัติทางการเงิน  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่มีกับสถาบันการเงิน ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การลงทุน เงินฝาก ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย รายได้ / เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอื่นๆ
การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ สวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ การให้เปล่า เงินอุดหนุน) ประวัติการซื้อของลูกค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน

ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตร วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV  หมายเลข CVC2 หมายเลข CID (Code Verification Value Code) และหมายเลขประจำตัว (PIN Number)
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ ตลอดจนข้อมูลทางเทคนิค  เช่น การระบุพิกัด ข้อมูลเสาโทรคมนาคม (Cell Tower) ข้อมูลการเข้าถึงสื่อเสียง / ภาพวิดีทัศน์ / ภาพถ่าย / กล้อง ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ ข้อความหรืออีเมล (เนื้อหาอีเมล) หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identifier: UDID) ที่อยู่ IP Clickstream/ ข้อมูล Tracking สำหรับเว็บไซต์ ข้อมูลไร้โครงสร้าง RFID ข้อมูลประจำตัวในการล็อกอิน รหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย
รหัสการเข้าถึง หรือรหัสผ่าน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชี หมายเลขทะเบียนใบอนุญาต การวัดและส่งข้อมูลทางไกล / ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก (Metadata) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งาน เช่น จำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (แม้ว่า KSC ไม่ทราบตัวตนของผู้ใช้งานก็ตาม) คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มุมมองและความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นของคุณ เช่น ความชื่นชอบของคุณเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน / การฝึกอบรมและพัฒนา / การให้ทุนการศึกษา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ /  ความสัมพันธ์ในการทำงานหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้แก่บริษัท การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อติชม การร้องเรียน การให้คำแนะนำ การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่คุณสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ KSC KSC อาจไม่สามารถเสนอตำแหน่งงานให้แก่คุณตามคำขอ อีกทั้ง KSC อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการที่ KSC มีต่อคุณตามสัญญาจ้างงาน / การบริหารค่าตอบแทน/ การบริหารสิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การฝึกอบรมและพัฒนา / การให้ทุนการศึกษา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ /การบริหารแผนการสืบทอดตำแหน่งและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการทำงานกับคุณ หรือไม่สามารถปฏิบัติภาระผูกพันของ KSC ตามกฎหมายได้ KSC อาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ KSC เช่น นามสกุลก่อนสมรสของมารดาของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ผู้อุปการะ ผู้อยู่ในอุปการะ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ผู้แทน / หัวหน้าผู้จัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ หรือคุณอาจขอให้ KSC เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ KSC สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่ KSC ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ KSC จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย KSC จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ KSC ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่า KSC ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) KSC จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ KSC สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

KSC อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ (เช่น แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ) และ/หรือ ผ่านบริษัทในเครือของ KSC (เช่น การอ้างอิงจากหน่วยงานอื่นในกลุ่มกรุงศรี และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (MUFG Bank, Ltd.) และบริษัทในกลุ่มของ MUFG) ผู้ให้บริการ หรือ Platforms ในการสรรหาบุคลากร (รวมถึง ผู้จัดหางาน ผู้สรรหาบุคลากร เว็บไซต์เกี่ยวกับงาน Social Media Platforms ผู้จัดงาน) พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ หน่วยงานราชการ บริษัทข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ผู้ให้บริการด้านการประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ สถาบันการศึกษา และ Website ของหน่วยงานหรือสมาคมวิชาชีพที่กำกับดูแลใบอนุญาตและประกาศนียบัตรนั้นๆ ผู้ให้บริการด้านการสำรวจความคิดเห็น ความผูกผัน หรือความสัมพันธ์ในการทำงาน

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.1 ฐานทางกฎหมาย

KSC จะพิจารณากำหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่ KSC ใช้เป็นหลักในการอ้างอิง ได้แก่

ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้ KSC สามารถดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับคุณ และ/หรือ เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่คุณตามสัญญา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้ KSC สามารถปฏิบัติของ KSC ตามกฎหมายได้ (เช่น การขอรับหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของ KSC ตามกฎหมาย)
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ KSC และของบุคคลอื่น
(เช่น การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล)
ความจำเป็นต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ความยินยอมของคุณ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม

2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

KSC อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ KSC รวมทั้งประโยชน์ที่คุณได้รับจาก KSC ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง KSC กับคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจของ KSC และ/หรือ ข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่จะได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่า วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติของ KSC ในการใช้ข้อมูล และเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้นที่จะมีผลบังคับในการใช้ข้อมูลของคุณ

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กระบวนการก่อนการว่าจ้าง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหา (เช่น การสรรหา การคัดเลือกการตัดสินใจว่าจ้าง หรือการตรวจสอบแหล่งข้อมูลอ้างอิงในกรณีที่เป็นการว่าจ้างซ้ำและการโอนการว่าจ้างระหว่าง KSC บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทย่อย) การดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครเข้าทำงาน การสัมภาษณ์งาน การประเมินคุณสมบัติตามข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครงาน ความเหมาะสมและคุณสมบัติ
ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงาน การตรวจสอบประวัติความเป็นมาและการคัดกรองในกรณีที่คุณได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานกับ KSC การตรวจสอบข้อมูลของคุณกับบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้าม การอนุมัติใบสมัครเข้าทำงาน การติดต่อคุณเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณขอหรือสมัคร (เช่น การติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบว่าใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ)
กระบวนการพิสูจน์ตัวตน การพิสูจน์ตัวตนและการลงนาม ตลอดจนการยืนยันตัวตนเมื่อคุณสมัครเข้าทำงานกับ KSC  หรือสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับ KSC หรือในกรณีที่ KSC ให้ผลประโยชน์แก่คุณ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและล็อกอิน และการพิสูจน์ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้
กระบวนการว่าจ้างและการรับเข้าทำงาน (Onboarding) การดำเนินกระบวนการรับเข้าทำงาน (Onboarding) การเข้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง การกำหนดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน การปฐมนิเทศและให้การรับรองการจ้างงาน การปฐมนิเทศและให้การรับรองการจ้างงาน การติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลให้คุณทราบ การติดต่อคุณและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน การขอใบอนุญาตการทำงานและวีซ่า การดำเนินการเกี่ยวกับการลาหยุดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการทำงานของ KSC การทำกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร การให้โอกาสและการทำกิจกรรมด้านการเรียนรู้และพัฒนา การให้ทุนการศึกษา การจัดการฝึกอบรมและการอ้างอิง และการรายงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ การให้บัตรและข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออก การให้แหล่งอ้างอิงและคำแนะนำ การประเมินผลการทำงานโดยอาศัยรายงานการประเมิน การจัดการเกี่ยวกับการทดลองงาน การเลื่อนตำแหน่ง โปรแกรมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษในการทำงานและการสืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย
การให้เงินเดือน ค่าจ้าง เงินชดเชยและผลประโยชน์ การบริหารจัดการรวมถึงการวิเคราะห์ และการวางแผนในการให้เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่างๆ การทำตัวเลขเงินเดือน/ เงินได้สุทธิ การออกหนังสือรับรอง การออกเอกสารการจ่ายเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินชดเชย ผลตอบแทน และรางวัล การหักภาษีและเงินนำส่งตามกฎหมายและโดยสมัครใจ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย (ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง) การให้ลูกจ้างขอรับประโยชน์ เช่น เงินกู้ ค่าที่พักอาศัย การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การให้สิทธิประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติ การให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรและทุนการศึกษาของบุตร การขึ้นทะเบียนคุณกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน การโอนเงิน การทำการชำระเงิน การทำธุรกรรม การทำตามคำสั่งซื้อ การให้ความเห็นชอบการพิจารณาสินเชื่อและการให้สินเชื่อ การเบิกจ่าย การจดทะเบียนหลักประกัน การชำระหนี้ การประนอมหนี้ การชำระคืนและการปิดยอดเงินกู้ที่เสนอให้แก่คุณ การติดตามหนี้และการบริการเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญา การดำเนินการกับบัญชีของคุณให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ สำหรับสินเชื่อที่คุณกู้ยืม
การจัดการภายในองค์กรและการรักษาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาข้อมูล การอำนวยความสะดวก จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ การติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง และการสำรวจ การบริหารจัดการที่อยู่ในการติดต่อพนักงาน การบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลของคุณรวมทั้งบันทึกที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน การรักษาให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ การจัดหาและการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้สิทธิในการเข้าถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ และแอปพลิเคชันต่างๆ ของ KSC
ขั้นตอนต่างๆ ภายหลังการเลิกจ้าง การประมวลผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกจากการจ้างงาน (Off-boarding) การให้การบริการภายหลังจากการเลิกจ้าง การออกหนังสือรับรอง การยุติ / การเลิกจ้าง การสัมภาษณ์กรณีออกจากงาน และการสำรวจเฉพาะกิจ
การโอนย้ายไปยังตำแหน่งงานใหม่ในบริษัทในเครือของ KSC
การรักษาสิทธิประโยชน์ของ KSC การรักษาความมั่นคงและบูรณภาพในการประกอบธุรกิจของ KSC การใช้สิทธิของ KSC หรือการรักษาสิทธิประโยชน์ของ KSC ในกรณีที่มีความจำเป็นและโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะกระทำดังนั้น เช่น การตรวจสอบ การป้องกัน การตอบข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉลและการกำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล การตรวจหาธุรกรรมที่เป็นการทุจริตฉ้อฉล ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย การบริหารจัดการและป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์และทรัพย์สินของ KSC การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการบันทึก การบริหารจัดการสินทรัพย์ ระบบงาน และการควบคุมทางธุรกิจอื่นใด การป้องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ KSC การติดตามผลเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น การป้องกันและรายงานเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญา และการรักษาความปลอดภัยและบูรณภาพของธุรกิจของ KSC การอ้างอิงและการใช้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดี
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการกำกับดูแล การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อ KSC มีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่า KSC มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำเช่นนั้น และเมื่อ KSC จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ประมวลจริยธรรม และนโยบายภายใน KSC และนโยบายภายในของบริษัทในเครือของ KSC  การใช้สิทธิของ KSC หรือการยกข้อต่อสู้เมื่อมีข้อเรียกร้องตามกฎหมาย การเก็บรักษาบันทึกต่างๆ และการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมทั้งข้อพิพาทต่างๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล การรายงานผลการปฏิบัติตาม การรายงานตามกฎหมายและการรายงานทางภาษีอากร
การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและการดูแลระบบ การยืนยันตัวตนและการควบคุม การเข้าถึงและบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตฉ้อฉล
การทำธุรกรรมขององค์กร เมื่อมีการขาย โอน ควบคุม ปรับโครงสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน KSC ต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ตามข้อกำหนดในการทำธุรกรรมดังกล่าว

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

KSC จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อ KSC ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือในกรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่ KSC ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ KSC จะขอความยินยอมจากคุณโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน วัตถุประสงค์
ประวัติอาชญากรรม การเก็บรวบรวมและใช้บันทึกข้อมูลประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อพิจารณาจ้างงาน และคัดกรอง ประวัติความเป็นมาและการสืบสวน
ข้อมูลสุขภาพ
  • KSC อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การลงนามในสัญญา
    การบริหารจัดการเกี่ยวกับประวัติการลาหยุด เงินเดือน การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง การฝึกอบรมพัฒนา การให้ทุนการศึกษา และผลประโยชน์ต่างๆ
  • ข้อมูลสุขภาพของคุณที่ KSC เก็บรวบรวมอาจรวมถึง หมายเลขผู้ป่วยในการรับการรักษาที่โรงพยาบาล หมายเลขทะเบียนผู้รับประโยชน์จากแผนสุขภาพ อุปกรณ์และหมายเลขประจำเครื่องการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค ประวัติการรักษาพยาบาล ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมกรณีรักษาพยาบาล ภาพถ่ายทางการแพทย์ และ สารลักษณ์ (Metadata) หมายเลข Rx / ใบสั่งยา เลขประจำตัวผู้ประกันสุขภาพ หรือเลขบัญชี ยา การบำบัด หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ ข้อมูลทางการแพทยหรือข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต ผลทดสอบหรือข้อมูลทางพันธุกรรม และประวัติสุขภาพของครอบครัวหรือประวัติอาการเจ็บป่วย
ข้อมูลชีวภาพ KSC อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลภาพใบหน้าของคุณเพื่อใช้ในงานระบบ Face Scan

3. บุคคลที่ KSC เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

KSC อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ KSC ตลอดจนลักษณะการบริการที่คุณได้รับจาก KSC

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
บริษัทในเครือ KSC อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มกรุงศรี รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทในเครือของ KSC และให้หมายรวมถึง ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (MUFG Bank, Ltd.) และบริษัทในกลุ่มของ MUFG ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร
ผู้ให้บริการ KSC อาจว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้ให้การบริการแทน KSC และช่วยเหลือ KSC ในการทำสัญญาว่าจ้าง / / การบริหารค่าตอบแทน/ การบริหารสิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การฝึกอบรมและพัฒนา / การให้ทุนการศึกษา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ / การประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของบุคลากร สัญญาความสัมพันธ์ในการทำงาน KSC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ KSC เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการบริการด้านทรัพยากรบุคคล

เช่น KSC ว่าจ้างและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟท์แวร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ตลอดจนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการ Cloud บริษัทจัดหางานเอกชน และผู้ให้บริการทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิจัย ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ผู้ให้บริการด้านการประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ ผู้ให้บริการจัดอบรมด้านใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ตัวแทนการจัดทำวีซ่า ผู้ให้บริการด้านการผลิตบัตร บริษัทผู้ให้บริการผลิตโล่รางวัล ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิจัย ผู้ให้บริการด้านการสำรวจความคิดเห็นพนักงานหรือความผูกพันต่อองค์กร บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการส่งอีเมล ผู้ให้บริการ SMS บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านงานธุรการและการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการป้อนข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการป้อนข้อมูล ผู้ให้บริการด้านภาษี วีซ่าและผู้ให้บริการใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น  
ที่ปรึกษาวิชาชีพ KSC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านการตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซึ่งให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของKSC และช่วย KSC ในการต่อสู้คดี หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย การเริ่มและบริหารจัดการประมูลการขายทอดตลาด หรือดำเนินการอื่นใดทางกฎหมาย
บริษัทที่ KSC เป็นพันธมิตร KSC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ KSC เป็นพันธมิตรด้วย เพื่อให้คุณได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการดังกล่าว (เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย และนายหน้าประกันภัย ตัวแทนผู้จัดหาที่พักและโรงแรมและผู้จัดงาน)
สมาคม หรือสถาบัน KSC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่สมาคม หรือสถาบัน เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สถาบันธนาคารไทย สมาคมหรือสถาบันที่กำกับดูแลใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เป็นต้น
บุคคลภายนอกที่คุณมอบอำนาจหรือกำหนดให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ KSC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณได้ให้ความยินยอมหรือตามคำร้องขอของคุณ
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ KSC อาจโอนสิทธิ โอน หรือทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาระหว่าง KSC กับคุณ
KSC อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ ตลอดจนผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หรือผู้ที่จะเป็นผู้รับสัญญาแปลงหนี้ใหม่
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมขององค์กร KSC อาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ
ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร
หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ KSC ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ KSC ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์จำเป็น KSC อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (TFMC) กรมที่ดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี และศาล) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การกำกับดูแลและวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีความจำเป็น อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง
ผู้รับข้อมูลประเภทอื่นๆ บริษัท สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาที่ธนาคารไม่ได้เป็นพันธมิตรที่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก KSC เพื่อใช้เป็นการอ้างอิงตามที่คุณให้ความยินยอมหรือตามฐานกฎหมายอื่นๆ

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ (หากมี)

KSC อาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้ KSC บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของคุณ รวมทั้งสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อส่งตัวคุณไปปฏิบัติงานและหมุนเวียนพนักงาน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ KSC ยังอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายอยู่ในประเทศอื่น ซึ่งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยังมิได้ประกาศกำหนดว่าเป็นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เมื่อมีความจำเป็นที่ KSC ต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย KSC จะดำเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เช่น KSC อาจขอให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปนั้น ตกลงกับ KSC เพื่อให้คำรับรองว่า ข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดในประเทศไทย

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

KSC จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศนี้และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม KSC อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจนนโยบายภายในของ KSC หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของ KSC เช่น ข้อกำหนดเรื่องการรักษาบัญชีที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีที่หน่วยกำกับดูแลร้องขอ

6. สิทธิของคุณ

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

(2) สิทธิในการแก้ไขข้มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ สมบูรณ์ครบถ้วนได้

(3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

(4) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว

(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่คุณได้เคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

(7) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก KSC ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งการส่ง หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น และ

(8)สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่า KSC มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

คุณมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีที่ KSC กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง KSC ขอให้คุณโปรดติดต่อมายัง KSC เพื่อให้ KSC ได้มีโอกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริงและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนในโอกาสแรก

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง คุณสามารถติดต่อ KSC ได้ตามที่อยู่ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “ติดต่อ KSC”

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณตามที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และบางกรณี KSC สามารถปฏิเสธคำขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีที่ KSC ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล

7. สิทธิของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ KSC ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากคุณต้องการยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิใดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อ KSC ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ KSC จะพยายามตอบคำขอของคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ KSC ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

DPO.KSConsumer@krungsri.com หรือ

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 02-627-8020

ติดต่อ KSC ได้ที่
บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัดอาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แชร์บทความนี้ไปยัง

บทความน่าสนใจอื่นๆ